Nieuwsberichten

Geacht lid van v.v. Hekelingen,

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de op 21 november a.s. geplande Algemene Ledenvergadering.

Deze zal o.a. in het teken zal staan van het benoemen van diverse bestuursleden. Het bestuur draagt de volgende personen voor:

Voorzitter Michel Smit
Penningmeester Hans van Genderen
Secretaris Stefan Hokke
Seniorenzaken Wim Hage
Sponsorzaken Frank Luijten

Eventuele tegenkandidaten dienen zich minimaal 48 uur voor aanvang van deze vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris a.i. Stefan Hokke. Inclusief een ondertekende bereidheidsverklaring en de handtekeningen van minimaal 3 stemgerechtigde leden zoals statutair is vereist.

De vergadering vangt aan om 20:00. Vanaf 19:30 uur is de kantine voor u geopend en kunt u rustig plaatsnemen onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Op deze avond vinden geen trainingen of wedstrijden plaats. Bijgevoegd treft u de agenda en de machtigingsformulieren aan.

Volledigheidshalve willen we u erop wijzen dat dit een besloten vergadering is, uitsluitend voor leden en/of ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Neem s.v.p. een geldig identificatiebewijs mee voor de controle bij binnenkomst.

Wij rekenen op uw komst!

Namens het Bestuur,

Stefan Hokke

Secretaris a.i. v.v. Hekelingen


Bijlagen:
Agenda ALV
Machtigingsformulier Voorzitter
Machtigingsformulier Penningmeester
Machtigingsformulier Secretaris
Machtigingsformulier Seniorenzaken
Machtigingsformulier Sponsorzaken

Share